Phân tích  hoặc là    Ngôn ngữ:

Tên và ý nghĩa của họ

hoặc là
Tên của bạn:
Họ của bạn:
Ý nghĩa