Phân tích  hoặc là    Ngôn ngữ:

Ý nghĩa của tên

Tên của bạn có ý gì với người khác bằng các thông số khác nhau.

hoặc là
Tên của bạn:
Nhận ý nghĩa tên