Phân tích  hoặc là    Ngôn ngữ:

Maryana nguồn gốc của tên

Nguồn gốc của tên Maryana. Lịch sử nguồn gốc của tên Maryana ở các quốc gia và ngôn ngữ khác nhau.

Nguồn gốc của tên Maryana, đường 1

Maria + Mária + María + Marie + Marija + Mary + Polly + Anna + Ana + Anne + Ann >

Người Hy Lạp, Hungary, Slovak, Người Tây Ban Nha, Người Ý, Tiếng Bồ Đào Nha, Đánh bóng, Người Rumani, Anh, Người Pháp, Tiếng Séc, Tiếng Croatian, Sl

Marianne >

Người Pháp (kết hợp)

Maryana >

Người Nga

Nguồn gốc của tên Maryana, đường 2

Maria + Mária + María + Marie + Marija + Mary + Polly + Anna + Ana + Anne + Ann >

Người Hy Lạp, Hungary, Slovak, Người Tây Ban Nha, Người Ý, Tiếng Bồ Đào Nha, Đánh bóng, Người Rumani, Anh, Người Pháp, Tiếng Séc, Tiếng Croatian, Sl

Marianne >

Người Pháp (kết hợp)

Maryana >

Người Nga

Nguồn gốc của tên Maryana, đường 3

Maria + Mária + María + Marie + Marija + Mary + Polly + Anna + Ana + Anne + Ann >

Người Hy Lạp, Hungary, Slovak, Người Tây Ban Nha, Người Ý, Tiếng Bồ Đào Nha, Đánh bóng, Người Rumani, Anh, Người Pháp, Tiếng Séc, Tiếng Croatian, Sl

Marianne >

Người Pháp (kết hợp)

Maryana >

Người Nga

Nguồn gốc của tên Maryana, đường 4

Maria + Mária + María + Marie + Marija + Mary + Polly + Anna + Ana + Anne + Ann >

Người Hy Lạp, Hungary, Slovak, Người Tây Ban Nha, Người Ý, Tiếng Bồ Đào Nha, Đánh bóng, Người Rumani, Anh, Người Pháp, Tiếng Séc, Tiếng Croatian, Sl

Marianne >

Người Pháp (kết hợp)

Maryana >

Người Nga

Nguồn gốc của tên Maryana, đường 5

Miriam >

Kinh thánh Tiếng Hebrew

Maria >

Hy Lạp Kinh thánh

Maria >

Kinh thánh Latin

Marie >

Người Pháp

Marianne >

Người Pháp (sự nhỏ bé)

Maryana >

Người Nga

Nguồn gốc của tên Maryana, đường 6

Maria + Mária + María + Marie + Marija + Mary + Polly + Anna + Ana + Anne + Ann >

Người Hy Lạp, Hungary, Slovak, Người Tây Ban Nha, Người Ý, Tiếng Bồ Đào Nha, Đánh bóng, Người Rumani, Anh, Người Pháp, Tiếng Séc, Tiếng Croatian, Sl

Marianne >

Người Pháp (kết hợp)

Maryana >

Người Nga

Nguồn gốc của tên Maryana, đường 7

Maria + Mária + María + Marie + Marija + Mary + Polly + Anna + Ana + Anne + Ann >

Người Hy Lạp, Hungary, Slovak, Người Tây Ban Nha, Người Ý, Tiếng Bồ Đào Nha, Đánh bóng, Người Rumani, Anh, Người Pháp, Tiếng Séc, Tiếng Croatian, Sl

Marianne >

Người Pháp (kết hợp)

Maryana >

Người Nga

Nguồn gốc của tên Maryana, đường 8

Maria + Mária + María + Marie + Marija + Mary + Polly + Anna + Ana + Anne + Ann >

Người Hy Lạp, Hungary, Slovak, Người Tây Ban Nha, Người Ý, Tiếng Bồ Đào Nha, Đánh bóng, Người Rumani, Anh, Người Pháp, Tiếng Séc, Tiếng Croatian, Sl

Marianne >

Người Pháp (kết hợp)

Maryana >

Người Nga

Nguồn gốc của tên Maryana, đường 9

Maria + Mária + María + Marie + Marija + Mary + Polly + Anna + Ana + Anne + Ann >

Người Hy Lạp, Hungary, Slovak, Người Tây Ban Nha, Người Ý, Tiếng Bồ Đào Nha, Đánh bóng, Người Rumani, Anh, Người Pháp, Tiếng Séc, Tiếng Croatian, Sl

Marianne >

Người Pháp (kết hợp)

Maryana >

Người Nga

Nguồn gốc của tên Maryana, đường 10

Maria + Mária + María + Marie + Marija + Mary + Polly + Anna + Ana + Anne + Ann >

Người Hy Lạp, Hungary, Slovak, Người Tây Ban Nha, Người Ý, Tiếng Bồ Đào Nha, Đánh bóng, Người Rumani, Anh, Người Pháp, Tiếng Séc, Tiếng Croatian, Sl

Marianne >

Người Pháp (kết hợp)

Maryana >

Người Nga

Nguồn gốc của tên Maryana, đường 11

Maria + Mária + María + Marie + Marija + Mary + Polly + Anna + Ana + Anne + Ann >

Người Hy Lạp, Hungary, Slovak, Người Tây Ban Nha, Người Ý, Tiếng Bồ Đào Nha, Đánh bóng, Người Rumani, Anh, Người Pháp, Tiếng Séc, Tiếng Croatian, Sl

Marianne >

Người Pháp (kết hợp)

Maryana >

Người Nga

Nguồn gốc của tên Maryana, đường 12

Maria + Mária + María + Marie + Marija + Mary + Polly + Anna + Ana + Anne + Ann >

Người Hy Lạp, Hungary, Slovak, Người Tây Ban Nha, Người Ý, Tiếng Bồ Đào Nha, Đánh bóng, Người Rumani, Anh, Người Pháp, Tiếng Séc, Tiếng Croatian, Sl

Marianne >

Người Pháp (kết hợp)

Maryana >

Người Nga

Nguồn gốc của tên Maryana, đường 13

Maria + Mária + María + Marie + Marija + Mary + Polly + Anna + Ana + Anne + Ann >

Người Hy Lạp, Hungary, Slovak, Người Tây Ban Nha, Người Ý, Tiếng Bồ Đào Nha, Đánh bóng, Người Rumani, Anh, Người Pháp, Tiếng Séc, Tiếng Croatian, Sl

Marianne >

Người Pháp (kết hợp)

Maryana >

Người Nga

Nguồn gốc của tên Maryana, đường 14

Maria + Mária + María + Marie + Marija + Mary + Polly + Anna + Ana + Anne + Ann >

Người Hy Lạp, Hungary, Slovak, Người Tây Ban Nha, Người Ý, Tiếng Bồ Đào Nha, Đánh bóng, Người Rumani, Anh, Người Pháp, Tiếng Séc, Tiếng Croatian, Sl

Marianne >

Người Pháp (kết hợp)

Maryana >

Người Nga

Nguồn gốc của tên Maryana, đường 15

Maria + Mária + María + Marie + Marija + Mary + Polly + Anna + Ana + Anne + Ann >

Người Hy Lạp, Hungary, Slovak, Người Tây Ban Nha, Người Ý, Tiếng Bồ Đào Nha, Đánh bóng, Người Rumani, Anh, Người Pháp, Tiếng Séc, Tiếng Croatian, Sl

Marianne >

Người Pháp (kết hợp)

Maryana >

Người Nga

Nguồn gốc của tên Maryana, đường 16

Maria + Mária + María + Marie + Marija + Mary + Polly + Anna + Ana + Anne + Ann >

Người Hy Lạp, Hungary, Slovak, Người Tây Ban Nha, Người Ý, Tiếng Bồ Đào Nha, Đánh bóng, Người Rumani, Anh, Người Pháp, Tiếng Séc, Tiếng Croatian, Sl

Marianne >

Người Pháp (kết hợp)

Maryana >

Người Nga

Nguồn gốc của tên Maryana, đường 17

Maria + Mária + María + Marie + Marija + Mary + Polly + Anna + Ana + Anne + Ann >

Người Hy Lạp, Hungary, Slovak, Người Tây Ban Nha, Người Ý, Tiếng Bồ Đào Nha, Đánh bóng, Người Rumani, Anh, Người Pháp, Tiếng Séc, Tiếng Croatian, Sl

Marianne >

Người Pháp (kết hợp)

Maryana >

Người Nga

Nguồn gốc của tên Maryana, đường 18

Maria + Mária + María + Marie + Marija + Mary + Polly + Anna + Ana + Anne + Ann >

Người Hy Lạp, Hungary, Slovak, Người Tây Ban Nha, Người Ý, Tiếng Bồ Đào Nha, Đánh bóng, Người Rumani, Anh, Người Pháp, Tiếng Séc, Tiếng Croatian, Sl

Marianne >

Người Pháp (kết hợp)

Maryana >

Người Nga

Nguồn gốc của tên Maryana, đường 19

Maria + Mária + María + Marie + Marija + Mary + Polly + Anna + Ana + Anne + Ann >

Người Hy Lạp, Hungary, Slovak, Người Tây Ban Nha, Người Ý, Tiếng Bồ Đào Nha, Đánh bóng, Người Rumani, Anh, Người Pháp, Tiếng Séc, Tiếng Croatian, Sl

Marianne >

Người Pháp (kết hợp)

Maryana >

Người Nga

Nguồn gốc của tên Maryana, đường 20

Maria + Mária + María + Marie + Marija + Mary + Polly + Anna + Ana + Anne + Ann >

Người Hy Lạp, Hungary, Slovak, Người Tây Ban Nha, Người Ý, Tiếng Bồ Đào Nha, Đánh bóng, Người Rumani, Anh, Người Pháp, Tiếng Séc, Tiếng Croatian, Sl

Marianne >

Người Pháp (kết hợp)

Maryana >

Người Nga

Nguồn gốc của tên Maryana, đường 21

Maria + Mária + María + Marie + Marija + Mary + Polly + Anna + Ana + Anne + Ann >

Người Hy Lạp, Hungary, Slovak, Người Tây Ban Nha, Người Ý, Tiếng Bồ Đào Nha, Đánh bóng, Người Rumani, Anh, Người Pháp, Tiếng Séc, Tiếng Croatian, Sl

Marianne >

Người Pháp (kết hợp)

Maryana >

Người Nga

Nguồn gốc của tên Maryana, đường 22

Maria + Mária + María + Marie + Marija + Mary + Polly + Anna + Ana + Anne + Ann >

Người Hy Lạp, Hungary, Slovak, Người Tây Ban Nha, Người Ý, Tiếng Bồ Đào Nha, Đánh bóng, Người Rumani, Anh, Người Pháp, Tiếng Séc, Tiếng Croatian, Sl

Marianne >

Người Pháp (kết hợp)

Maryana >

Người Nga

Nguồn gốc của tên Maryana, đường 23

Maria + Mária + María + Marie + Marija + Mary + Polly + Anna + Ana + Anne + Ann >

Người Hy Lạp, Hungary, Slovak, Người Tây Ban Nha, Người Ý, Tiếng Bồ Đào Nha, Đánh bóng, Người Rumani, Anh, Người Pháp, Tiếng Séc, Tiếng Croatian, Sl

Marianne >

Người Pháp (kết hợp)

Maryana >

Người Nga

Nguồn gốc của tên Maryana, đường 24

Maria + Mária + María + Marie + Marija + Mary + Polly + Anna + Ana + Anne + Ann >

Người Hy Lạp, Hungary, Slovak, Người Tây Ban Nha, Người Ý, Tiếng Bồ Đào Nha, Đánh bóng, Người Rumani, Anh, Người Pháp, Tiếng Séc, Tiếng Croatian, Sl

Marianne >

Người Pháp (kết hợp)

Maryana >

Người Nga

Nguồn gốc của tên Maryana, đường 25

Maria + Mária + María + Marie + Marija + Mary + Polly + Anna + Ana + Anne + Ann >

Người Hy Lạp, Hungary, Slovak, Người Tây Ban Nha, Người Ý, Tiếng Bồ Đào Nha, Đánh bóng, Người Rumani, Anh, Người Pháp, Tiếng Séc, Tiếng Croatian, Sl

Marianne >

Người Pháp (kết hợp)

Maryana >

Người Nga

Cây đầy đủ của tên Maryana, đường 1

Maria + Mária + María + Marie + Marija + Mary + Polly + Anna + Ana + Anne + Ann >

Người Hy Lạp, Hungary, Slovak, Người Tây Ban Nha, Người Ý, Tiếng Bồ Đào Nha, Đánh bóng, Người Rumani, Anh, Người Pháp, Tiếng Séc, Tiếng Croatian, Sl

 
 
Marianna >

Người Hy Lạp (kết hợp)

 
 
Marianna >

Hungary (kết hợp)

 
 
Marianna >

Slovak (kết hợp)

 
 
Mariana >

Người Tây Ban Nha (kết hợp)

 
 
 
Marianita >

Người Tây Ban Nha (sự nhỏ bé)

 
 
Marianna >

Người Ý (kết hợp)

 
 
Mariana >

Tiếng Bồ Đào Nha (kết hợp)

 
 
Marianna >

Đánh bóng (kết hợp)

 
 
 
Marzanna >

Đánh bóng

 
 
Mariana >

Người Rumani (kết hợp)

 
 
Marianna >

Anh (kết hợp)

 
 
Marianne >

Người Pháp (kết hợp)

 
 
 
Marianne >

Anh

 
 
 
Marianne >

Tiếng Đức

 
 
 
Marianne >

Hà Lan

 
 
 
 
Marjan >

Hà Lan

 
 
 
Marianne >

Tiếng Thụy Điển

 
 
 
Marianne >

Tiếng Na Uy

 
 
 
Marianne >

Người Đan Mạch

 
 
 
Marianne >

Tiếng Phần Lan

 
 
 
Maryana >

Người Nga

 
 
Mariana >

Tiếng Séc (kết hợp)

 
 
Marijana >

Tiếng Croatian (kết hợp)

 
 
Marjana >

Tiếng Croatian (kết hợp)

 
 
Marijana >

Tiếng Slovenia (kết hợp)

 
 
Marjana >

Tiếng Slovenia (kết hợp)

 
 
Marijana >

Serbia (kết hợp)

 
 
Marijana >

Tiếng Macedonia (kết hợp)

 
 
Marian >

Anh (kết hợp)

 
 
Maryann >

Anh (kết hợp)

 
 
Maryanne >

Anh (kết hợp)

 
 
Pollyanna >

Văn chương (kết hợp)

Cây đầy đủ của tên Maryana, đường 2

Maria + Mária + María + Marie + Marija + Mary + Polly + Anna + Ana + Anne + Ann >

Người Hy Lạp, Hungary, Slovak, Người Tây Ban Nha, Người Ý, Tiếng Bồ Đào Nha, Đánh bóng, Người Rumani, Anh, Người Pháp, Tiếng Séc, Tiếng Croatian, Sl

 
 
Marianna >

Người Hy Lạp (kết hợp)

 
 
Marianna >

Hungary (kết hợp)

 
 
Marianna >

Slovak (kết hợp)

 
 
Mariana >

Người Tây Ban Nha (kết hợp)

 
 
 
Marianita >

Người Tây Ban Nha (sự nhỏ bé)

 
 
Marianna >

Người Ý (kết hợp)

 
 
Mariana >

Tiếng Bồ Đào Nha (kết hợp)

 
 
Marianna >

Đánh bóng (kết hợp)

 
 
 
Marzanna >

Đánh bóng

 
 
Mariana >

Người Rumani (kết hợp)

 
 
Marianna >

Anh (kết hợp)

 
 
Marianne >

Người Pháp (kết hợp)

 
 
 
Marianne >

Anh

 
 
 
Marianne >

Tiếng Đức

 
 
 
Marianne >

Hà Lan

 
 
 
 
Marjan >

Hà Lan

 
 
 
Marianne >

Tiếng Thụy Điển

 
 
 
Marianne >

Tiếng Na Uy

 
 
 
Marianne >

Người Đan Mạch

 
 
 
Marianne >

Tiếng Phần Lan

 
 
 
Maryana >

Người Nga

 
 
Mariana >

Tiếng Séc (kết hợp)

 
 
Marijana >

Tiếng Croatian (kết hợp)

 
 
Marjana >

Tiếng Croatian (kết hợp)

 
 
Marijana >

Tiếng Slovenia (kết hợp)

 
 
Marjana >

Tiếng Slovenia (kết hợp)

 
 
Marijana >

Serbia (kết hợp)

 
 
Marijana >

Tiếng Macedonia (kết hợp)

 
 
Marian >

Anh (kết hợp)

 
 
Maryann >

Anh (kết hợp)

 
 
Maryanne >

Anh (kết hợp)

 
 
Pollyanna >

Văn chương (kết hợp)

Cây đầy đủ của tên Maryana, đường 3

Maria + Mária + María + Marie + Marija + Mary + Polly + Anna + Ana + Anne + Ann >

Người Hy Lạp, Hungary, Slovak, Người Tây Ban Nha, Người Ý, Tiếng Bồ Đào Nha, Đánh bóng, Người Rumani, Anh, Người Pháp, Tiếng Séc, Tiếng Croatian, Sl

 
 
Marianna >

Người Hy Lạp (kết hợp)

 
 
Marianna >

Hungary (kết hợp)

 
 
Marianna >

Slovak (kết hợp)

 
 
Mariana >

Người Tây Ban Nha (kết hợp)

 
 
 
Marianita >

Người Tây Ban Nha (sự nhỏ bé)

 
 
Marianna >

Người Ý (kết hợp)

 
 
Mariana >

Tiếng Bồ Đào Nha (kết hợp)

 
 
Marianna >

Đánh bóng (kết hợp)

 
 
 
Marzanna >

Đánh bóng

 
 
Mariana >

Người Rumani (kết hợp)

 
 
Marianna >

Anh (kết hợp)

 
 
Marianne >

Người Pháp (kết hợp)

 
 
 
Marianne >

Anh

 
 
 
Marianne >

Tiếng Đức

 
 
 
Marianne >

Hà Lan

 
 
 
 
Marjan >

Hà Lan

 
 
 
Marianne >

Tiếng Thụy Điển

 
 
 
Marianne >

Tiếng Na Uy

 
 
 
Marianne >

Người Đan Mạch

 
 
 
Marianne >

Tiếng Phần Lan

 
 
 
Maryana >

Người Nga

 
 
Mariana >

Tiếng Séc (kết hợp)

 
 
Marijana >

Tiếng Croatian (kết hợp)

 
 
Marjana >

Tiếng Croatian (kết hợp)

 
 
Marijana >

Tiếng Slovenia (kết hợp)

 
 
Marjana >

Tiếng Slovenia (kết hợp)

 
 
Marijana >

Serbia (kết hợp)

 
 
Marijana >

Tiếng Macedonia (kết hợp)

 
 
Marian >

Anh (kết hợp)

 
 
Maryann >

Anh (kết hợp)

 
 
Maryanne >

Anh (kết hợp)

 
 
Pollyanna >

Văn chương (kết hợp)

Cây đầy đủ của tên Maryana, đường 4

Maria + Mária + María + Marie + Marija + Mary + Polly + Anna + Ana + Anne + Ann >

Người Hy Lạp, Hungary, Slovak, Người Tây Ban Nha, Người Ý, Tiếng Bồ Đào Nha, Đánh bóng, Người Rumani, Anh, Người Pháp, Tiếng Séc, Tiếng Croatian, Sl

 
 
Marianna >

Người Hy Lạp (kết hợp)

 
 
Marianna >

Hungary (kết hợp)

 
 
Marianna >

Slovak (kết hợp)

 
 
Mariana >

Người Tây Ban Nha (kết hợp)

 
 
 
Marianita >

Người Tây Ban Nha (sự nhỏ bé)

 
 
Marianna >

Người Ý (kết hợp)

 
 
Mariana >

Tiếng Bồ Đào Nha (kết hợp)

 
 
Marianna >

Đánh bóng (kết hợp)

 
 
 
Marzanna >

Đánh bóng

 
 
Mariana >

Người Rumani (kết hợp)

 
 
Marianna >

Anh (kết hợp)

 
 
Marianne >

Người Pháp (kết hợp)

 
 
 
Marianne >

Anh

 
 
 
Marianne >

Tiếng Đức

 
 
 
Marianne >

Hà Lan

 
 
 
 
Marjan >

Hà Lan

 
 
 
Marianne >

Tiếng Thụy Điển

 
 
 
Marianne >

Tiếng Na Uy

 
 
 
Marianne >

Người Đan Mạch

 
 
 
Marianne >

Tiếng Phần Lan

 
 
 
Maryana >

Người Nga

 
 
Mariana >

Tiếng Séc (kết hợp)

 
 
Marijana >

Tiếng Croatian (kết hợp)

 
 
Marjana >

Tiếng Croatian (kết hợp)

 
 
Marijana >

Tiếng Slovenia (kết hợp)

 
 
Marjana >

Tiếng Slovenia (kết hợp)

 
 
Marijana >

Serbia (kết hợp)

 
 
Marijana >

Tiếng Macedonia (kết hợp)

 
 
Marian >

Anh (kết hợp)

 
 
Maryann >

Anh (kết hợp)

 
 
Maryanne >

Anh (kết hợp)

 
 
Pollyanna >

Văn chương (kết hợp)

Cây đầy đủ của tên Maryana, đường 5

Miriam >

Kinh thánh Tiếng Hebrew

 
 
Maria >

Hy Lạp Kinh thánh

 
 
 
Maria >

Người Hy Lạp

 
 
 
 
Marika >

Người Hy Lạp (sự nhỏ bé)

 
 
 
Maria >

Kinh thánh Latin

 
 
 
 
Maaria >

Tiếng Phần Lan

 
 
 
 
 
Maarika >

Tiếng Phần Lan (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
Maarja >

Tiếng Estonia

 
 
 
 
 
Maarika >

Tiếng Estonia (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
 
Mare >

Tiếng Estonia (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
Mair >

Welsh

 
 
 
 
 
Mairwen >

Welsh (soạn thảo)

 
 
 
 
Máire >

Người Ailen

 
 
 
 
 
Mairenn >

Người Ailen (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
 
Máirín >

Người Ailen (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
 
 
Maureen >

Người Ailen

 
 
 
 
 
 
 
Maureen >

Anh

 
 
 
 
 
 
 
 
Maurene >

Anh (Hiếm)

 
 
 
 
 
 
 
 
Maurine >

Anh

 
 
 
 
 
 
 
 
Mo >

Anh (hình thức ngắn)

 
 
 
 
 
 
 
 
Moreen >

Anh

 
 
 
 
 
 
 
 
Reenie >

Anh (Hiếm) (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
 
 
 
Maurine >

Người Ailen

 
 
 
 
 
Maura >

Người Ailen

 
 
 
 
 
 
Maura >

Scotland

 
 
 
 
 
 
Maura >

Anh

 
 
 
 
 
 
 
Mora >

Anh (Hiếm)

 
 
 
 
 
Moira >

Người Ailen

 
 
 
 
 
 
Moira >

Scotland

 
 
 
 
 
 
 
Moyra >

Scotland

 
 
 
 
 
 
Moira >

Anh

 
 
 
 
 
 
Moyra >

Người Ailen

 
 
 
 
Màiri >

Scotland

 
 
 
 
 
Mhairi >

Scotland

 
 
 
 
Malia >

Người Hawaii

 
 
 
 
 
Maleah >

Anh (Modern)

 
 
 
 
Mari >

Welsh

 
 
 
 
Mari >

Breton

 
 
 
 
Mari >

Tiếng Estonia

 
 
 
 
 
Marika >

Tiếng Estonia (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
Mária >

Hungary

 
 
 
 
 
Mara >

Hungary

 
 
 
 
 
Mari >

Hungary (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
 
Marica >

Hungary (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
 
Marika >

Hungary (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
 
Mariska >

Hungary (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
María >

Người Tây Ban Nha

 
 
 
 
 
Marita >

Người Tây Ban Nha (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
 
Maritza >

Người Tây Ban Nha (Latin Người Mỹ) (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
María >

Tiếng Galicia

 
 
 
 
María >

Tiếng Iceland

 
 
 
 
 
Mæja >

Tiếng Iceland (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
Maria >

Người Ý

 
 
 
 
 
Mariella >

Người Ý (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
 
Marietta >

Người Ý (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
 
 
Marijeta >

Tiếng Croatian

 
 
 
 
 
Mimi >

Người Ý (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
Maria >

Tiếng Bồ Đào Nha

 
 
 
 
 
Mariazinha >

Tiếng Bồ Đào Nha (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
Maria >

Tiếng Catalan

 
 
 
 
 
Mariona >

Tiếng Catalan (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
 
 
Ona >

Tiếng Catalan (hình thức ngắn)

 
 
 
 
Maria >

Tiếng Occitan

 
 
 
 
Maria >

Tiếng Đức

 
 
 
 
 
Maja >

Tiếng Đức (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
 
Mareike >

Tiếng Đức (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
 
Mariele >

Tiếng Đức (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
 
Marita >

Tiếng Đức (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
 
Meike >

Tiếng Đức (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
 
Mia >

Tiếng Đức (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
 
Mitzi >

Tiếng Đức (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
 
Ria >

Tiếng Đức (hình thức ngắn)

 
 
 
 
Maria >

Tiếng Thụy Điển

 
 
 
 
 
Maja >

Tiếng Thụy Điển (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
 
Majken >

Tiếng Thụy Điển (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
 
Mia >

Tiếng Thụy Điển (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
 
 
Mia >

Anh

 
 
 
 
 
 
 
Mya >

Anh (Modern)

 
 
 
 
 
 
Miia >

Tiếng Phần Lan

 
 
 
 
 
My >

Tiếng Thụy Điển (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
Maria >

Tiếng Na Uy

 
 
 
 
 
Maiken >

Tiếng Na Uy (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
 
Maja >

Tiếng Na Uy (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
 
Mia >

Tiếng Na Uy (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
Maria >

Người Đan Mạch

 
 
 
 
 
Maiken >

Người Đan Mạch (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
 
Maja >

Người Đan Mạch (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
 
Majken >

Người Đan Mạch (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
 
Mia >

Người Đan Mạch (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
Maria >

Tiếng Faroe

 
 
 
 
Maria >

Hà Lan

 
 
 
 
 
Maaike >

Hà Lan (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
 
Marieke >

Hà Lan (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
 
Mariëlle >

Hà Lan (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
 
Mariëtte >

Hà Lan (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
 
 
Jet >

Hà Lan (hình thức ngắn)

 
 
 
 
 
Marijke >

Hà Lan (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
 
Marike >

Hà Lan (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
 
Mariska >

Hà Lan (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
 
Marita >

Hà Lan (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
 
Meike >

Hà Lan (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
 
Mia >

Hà Lan (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
 
Mieke >

Hà Lan (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
 
Miep >

Hà Lan (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
 
Mies >

Hà Lan (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
 
Ria >

Hà Lan (hình thức ngắn)

 
 
 
 
Maria >

Frisian

 
 
 
 
 
Maike >

Frisian (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
 
 
Maike >

Tiếng Đức

 
 
 
 
 
Mareike >

Frisian (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
Maria >

Người Rumani

 
 
 
 
Maria >

Anh

 
 
 
 
 
Mariah >

Anh

 
 
 
 
 
Mimi >

Anh (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
Maria >

Tiếng Phần Lan

 
 
 
 
 
Maija >

Tiếng Phần Lan (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
 
Mari >

Tiếng Phần Lan (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
 
Marika >

Tiếng Phần Lan (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
 
Marita >

Tiếng Phần Lan (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
 
Maritta >

Tiếng Phần Lan (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
Maria >

Corsican

 
 
 
 
Maria >

Basque

 
 
 
 
 
Maia >

Basque (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
Marie >

Người Pháp

 
 
 
 
 
Manon >

Người Pháp (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
 
 
Manon >

Hà Lan

 
 
 
 
 
Mari >

Tiếng Thụy Điển

 
 
 
 
 
Mari >

Tiếng Na Uy

 
 
 
 
 
Mari >

Người Đan Mạch

 
 
 
 
 
Marianne >

Người Pháp (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
 
 
Marianne >

Anh

 
 
 
 
 
 
Marianne >

Tiếng Đức

 
 
 
 
 
 
Marianne >

Hà Lan

 
 
 
 
 
 
 
Marjan >

Hà Lan

 
 
 
 
 
 
Marianne >

Tiếng Thụy Điển

 
 
 
 
 
 
Marianne >

Tiếng Na Uy

 
 
 
 
 
 
Marianne >

Người Đan Mạch

 
 
 
 
 
 
Marianne >

Tiếng Phần Lan

 
 
 
 
 
 
Maryana >

Người Nga

 
 
 
 
 
Marie >

Tiếng Đức

 
 
 
 
 
Marie >

Anh

 
 
 
 
 
 
Maree >

Anh (Hiếm)

 
 
 
 
 
Marie >

Tiếng Thụy Điển

 
 
 
 
 
Marie >

Tiếng Na Uy

 
 
 
 
 
Marie >

Người Đan Mạch

 
 
 
 
 
Marielle >

Người Pháp (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
 
Mariette >

Người Pháp (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
 
Marion >

Người Pháp (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
 
 
Marion >

Người Pháp (họ)

 
 
 
 
 
 
 
Marion >

Anh

 
 
 
 
 
 
Marion >

Anh

 
 
 
 
 
 
 
Marian >

Anh

 
 
 
 
 
Marise >

Người Pháp (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
 
 
Marijse >

Hà Lan

 
 
 
 
 
Mary >

Anh

 
 
 
 
 
 
Mae >

Anh (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
 
 
Malle >

Tiếng Anh trung đại (sự nhỏ bé)

 
 
 
 
 
 
Mamie >

Anh (sự nhỏ bé)